213,006 views

Published on March 22, 2008

Keallepoaten - Fryske Ferskes/Friese Liedjes

In pear fan 'e fernaamdste en moaiste Fryske ferskes troch Keallepoaten. Een paar van de mooiste en bekendste Friese liedjes door Keallepoaten. Simmermoarn Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn! 't Opgeande sintsje laket my oan. 't Hoantsje kraait kûkelû, 't doke ropt rûkûkû, Ik wol ek sjonge fleurich fan toan. Alles wat libbet docht der nou sines bij, Fôltsjes en kealtsjes, hynders en kij. Guoskes dy't snetterje, skiepkes dy't bletterje, Lamkes dy't springe, nuvere blij. Friezenliet Dêr 't de noardseeweagen spiele oan it strân, dêr 't de bûterblommen bloeie yn 't ...Conversion time: 0 seconds
Status: Starting...
5%


Please wait: 60 seconds

or

Create a member account and get:

   Removal of countdown delay!
   Unlimited number of downloads!
   Tech support for help!

Start 1 day free trial